Categoria: General

Convocatòria per a la selecció de personal tècnic per a programes d’ocupació, formació i acompanyament a la inserció (Programes de polítiques actives d’ocupació)

Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte fer el procés de selecció de personal tècnic per a programes, per proveir amb caràcter temporal les vacants i necessitats de personal funcionari, tècnics mitjans interins per a programa o personal tècnic mitjà amb contractació laboral temporal, dins de l’escala d’administració general, i grup de titulació A2 i adscrits a Rubí Forma.

Aquesta convocatòria s’aprova de conformitat amb l’article 55 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015,de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, que estableix els principis rectors i els requisits generals d’accés a l’ocupació pública; el capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, quant a les normes que regeixen els sistemes de selecció, i els articles 94 a 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,en relació amb les situacions excepcionals que es puguin generar i per cobrir necessitats urgents i inajornables de personal tècnic.

Si voleu llegir el text complert de la convocatòria feu clic en aquest enllaç

FEU CLIC EN AQUEST ENLLAÇ PER ACCEDIR AL LLISTAT D’ADMESOS I EXCLOSOS