POLÍTICA DE PRIVACITAT

Rubí Forma és el centre integral de formació de l’Ajuntament de Rubí que agrupa les oficines de formació, informació i orientació, i inserció. Ofereix atenció personalitzada als usuaris i usuàries. Rubí Forma dóna servei a persones en atur que busquen feina, a persones en actiu que volen millorar les seves competències i al teixit empresarial que busca personal o vol formar la seva plantilla. Conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades ens preocupem per la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades per la ciutadania, actuant de manera responsable i transparent al respecte.

La present Política de Privacitat (en endavant, “La Política”) té per objecte informar sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recollides mitjançant www.rubiforma.cat (en endavant, “la Pàgina Web”), o per via telefònica, correu electrònic o formulari manual. Si és el cas, es detallarà si les seves dades poden ser utilitzades per tercers. Rubí Forma manifesta que ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. Per a qualsevol aclariment, informació addicional o sol·licitud de drets no dubti en contactar amb nosaltres. La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anunciïn els nostres serveis i/o productes.

 

Abast de la Política de Privacitat.

Aquesta política de privacitat s’aplica a les dades proporcionades per qualsevol interessat i interessada, proveïdors, empreses i persones sol·licitants d’informació, usuaris de la pàgina web, candidats a llocs de treball o tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades siguin necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.

 

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades és:

 DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DENOMINACIÓ: Ajuntament de Rubí (Rubí Forma)
ACREDITACIÓ: N.º d’autorització com agència de col·locació 0900000088
ADREÇA POSTAL: Rambleta Joan Miró, s/n 08191 Rubí (Barcelona)
WEB: www.rubiforma.cat
TEL: 93 581 39 00
E-MAIL: comitedeseguretat@ajrubi.cat
DPO: delegatprotecciodades@ajrubi.cat

 

 

Quina informació recopilem?

Rubí Forma només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i limitats al correcte compliment de les finalitats en virtut de per a les que van ser inicialment demanades. Les dades que recollim al web de Rubí Forma varien segons la finalitat del tractament:

Formulari de Nou compte: recollim el seu nom, cognoms i correu electrònic, així com les dades que vostè mateix ens envia a través del formulari i el CV que vostè pugi a la plataforma.

Formulari web “Formulari de Contacte”: recollim el seu nom, cognom i correu electrònic, així com les dades que vostè mateix ens envia a través del formulari per atendre’l.

Formulari “Publicar una Oferta de Feina”: recollim les dades de la seva empresa, així com els requisits, competències i condicions laborals per el lloc de treball que s’ofereix, que seran publicats a la plataforma.

Altres formularis electrònics: des del portal web de Rubí Forma es podran llançar noves campanyes i projectes que requereixen la inscripció dels interessats i interessades en la participació.

També recollim la informació que el seu navegador web ens envia de forma automàtica cada vegada que visita alguna de les nostres pàgines web per analitzar i millorar la seva experiència d’ús, conèixer les seves preferències de navegació en les nostres pàgines web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat de el lloc.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Rubí Forma són veritables i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació dels mateixos per a la seva rectificació per Rubí Forma per qualsevol dels canals habilitats per a l’exercici de drets.

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Les dades que ens facilita són tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre les seves sol·licituds d’informació plantejades en qualsevol dels nostres canals d’atenció (P. ex .: utilitzant els correus electrònics publicats la pàgina web, així com els nostres formularis de “Contacte”).
 • Enviar-li el nostre butlletí en el cas que vostè ho hagi sol·licitat expressament, li recordem que pot retirar el consentiment contestant a qualsevol de les comunicacions rebudes.
 • Millorar la navegabilitat del lloc web a través de cookies. Utilitzem cookies amb l’objectiu de fer més funcional i útil la navegació dels Usuaris a les nostres pàgines web. Podeu consultar la informació relativa a com recollim i tractem aquesta informació a la “Política de Cookies”.
 • Respondre davant de qualsevol requeriment de les autoritats públiques, inclosa la petició d’informació relacionada amb la justificació de subvencions i els deures d’informació i transparència pública.
 • Gestionar processos de selecció de personal des de l’enfocament dels candidats i candidates i del teixit empresarial.
 • Accés al perfil del contractant per oferir-li la informació relacionada amb la Llei de Contractes de Sector Públic.

 

Durant quant temps es conserven les seves dades?

 Rubí Forma respecta el principi de limitació del termini de conservació que estableix l’article 5 de l’RGPD establint criteris en funció del tipus d’informació tractada. Sense perjudici dels criteris generals definits a continuació, vostè té dret a sol·licitar la supressió de les dades en qualsevol moment a través dels canals habilitats i amb els límits establerts en la normativa vigent.

 • Les dades personals que hagi facilitat per tal de sol·licitar informació, es conservaran fins a la gestió i resolució de la sol·licitud i un cop resolta, durant un termini prudencial per atendre possibles qüestions que poguessin estar relacionades.
 • Les dades de contacte per a l’enviament de comunicacions els tractarem des que vostè els va sol·licitar expressament fins que indiqui que vol donar-se de baixa.
 • Si és Vostè candidat a un lloc de treball i finalment no resulta seleccionat, les dades que ens hagi proporcionat s’han de conservar fins a un termini màxim d’un (1) any des del moment en què Rubi Forma no pugui oferir-li ofertes relacionades amb el seu perfil. Per contra, si és Un. Seleccionat, se li informarà del termini de conservació de les seves dades en el moment de la seva incorporació.
 • En el cas de les galetes seran emmagatzemades en el vostre navegador durant el termini de conservació que tingui configurat, però l’informem que pot procedir a suprimir-les en qualsevol moment seguint les instruccions del seu navegador.

En la resta de casos, les seves dades es conservaran durant el termini estrictament necessari i fins a la prescripció de les obligacions legals pertinents, a fi de complir el conjunt de normes europees, nacionals i sectorials que puguin afectar el tractament de dades de caràcter personal.

 

Quan estem legitimats per a tractar les seves dades?

 Estem legitimats i facultats per tractar la informació que vostè ens proporciona quan aquesta informació és necessària (i) per a l’enviament de la informació sol·licitada; (ii) per a la gestió de la pàgina web (i els seus serveis associats); (iii) per si és el cas atendre a la seva sol·licitud d’ocupació i (iv) per al compliment d’obligacions legals imperatives que derivin de el Dret de la Unió Europea o dels estats membres. Rubí Forma adoptarà les accions necessàries per a garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i tracti s’emprin de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat. En particular, Rubí Forma ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè hagués facilitat a través de la pàgina web.

 Inscripció a processos de selecció i publicació d’ofertes de feina: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació a processos de selecció. La base legal és l’art. 6.1 lletra A RGPD.

Formulari web “Contacte”: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació al servei de contacte telemàtic via web. La base legal és l’art. 6.1 lletra A RGPD.

Altres col·laboracions amb l’Ajuntament de Rubí: el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. La base legal és l’art. 6.1 lletra E RGPD.

Així mateix, si vostè ho ha consentit prèviament, també estarem legitimats a tractar les seves dades per a l’enviament de butlletins informatius i/o comercials basats en el seu consentiment explícit. En tot cas, vostè podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre recaptarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Un. Té dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

 

A qui es comuniquen les seves dades?

Les seves dades no seran comunicades a tercers aliens a l’Ajuntament de Rubí i les administracions públiques competents. Així mateix, les seves dades si es podran comunicar als estaments oficials públics i entitats privades que per obligació legal o necessitat operatives i contractuals hagin d’accedir a les dades als efectes de la correcta prestació de servei i de les altres finalitats abans esmentades. En aquest sentit, se li informa que:

 • En cas de ser demandant d’ocupació seves dades podran ser comunicades a les empreses interessades en el seu perfil i les administracions públiques de foment de l’ocupació per fer possible la seva participació en els processos de selecció.
 • En cas d’estar interessat en formacions les seves dades podran ser comunicades a empreses de formació que vagi a impartir les classes en col·laboració amb Rubí Forma.
 • En cas d’actuar en condició d’empresari seves dades professionals podran ser comunicades a tercers demandants d’ocupacions o administracions públiques de foment d’ocupació per fer possible la posada a disposició de perfils professionals per la seva empresa.

 

Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

 Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament de les seves dades que vam realitzar a Rubí Forma. En concret:

 • Vostè té dret a accedir a les seves dades personals per a conèixer quines dades personals estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè es pot oposar al tractament de les seves dades. Ajuntament de Rubí deixarà de tractar les seves dades, llevat que concorrin motius legítims imperiosos o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.
 • Té dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat, es transmeten directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

 

Vostè pot exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l’adreça electrònica comitedeseguretat@ajrubi.cat amb la referència “Sol·licitud de drets”, adjuntant una còpia del seu DNI o document similar.

Vostè disposa d’informació i models per a exercir els drets esmentats anteriorment a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Respondrem a les seves peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini es pot prorrogar altres dos (2) mesos, i en aquest cas l’informarem oportunament dins el termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

 

Si vostè considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l’exercici dels seus drets, Un. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent segons el seu lloc de residència . En el cas de Catalunya vostè pot dirigir-se a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). En aquest sentit, pot consultar les diferents autoritats de control a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Té vostè dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment pot retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats a dalt indicades i per a les que ja hagi prestat el seu consentiment.

 

És possible que es modifiqui la present Política de Privacitat en un futur?

 Rubí Forma es reserva el dret a modificar la present Política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per respondre a canvis organitzacionals i de el sector públic. No limitarem els drets que li corresponen d’acord amb la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions substancials en ella sense informar prèviament. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, farem una notificació més destacada (per exemple, li enviaríem una notificació per correu electrònic si la modificació afectés a determinats aspectes i -en casos excepcionals- fins i tot li sol·licitaríem novament el seu consentiment)

 

Normativa Aplicable

 Sense perjudici d’una altra normativa sectorial que pugui tenir incidència en la regulació de la protecció de dades personals l’informem que aquesta matèria està regulada a:

Àmbit d’aplicació Norma aplicable Abreviatura
Legislació europea Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE RGPD
Legislació nacional Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals. LOPDGDD