Categoria: General

TREBALL I FORMACIÓ

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria de l’any 2017 per a la realització del Programa Treball i Formació promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, i Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre).

Treball i Formació

L’objecte de la subvenció s’estructura en les línies següents:

 

Línia 1. Treball i formació per a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys (PANP), que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada:
a) PANP 6 mesos; contractacions de 6 mesos a jornada
completa i acció formativa
b) PANP 12 mesos; contractacions de 12 mesos a jornada
completa i acció formativa

Línia 2. Treball i formació per a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció (PRMI), que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada:
a) PRMI 6 mesos; contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció formativa
b) PRMI 12 mesos; contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa

Línia 3. Treball i formació per a dones en situació d’atur (DONA), amb una acció:
a) DONA 12; contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa

Línia 4. Accions de coordinació i suport tècnic (COOR) que inclouen dos tipus d’accions en funció de la durada:
a) COOR 7 mesos; personal tècnic destinat durant 7 mesos a jornada completa
b) COOR 12 mesos; personal tècnic destinat durant 12 mesos a jornada completa
Les accions d’experiència laboral s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.

Les accions formatives van adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa professionalitzadora, que serà obligatòria per a totes les persones participants, i haurà de tenir una durada d’entre 80 i 200 hores. Les especialitats formatives estan vinculades a un certificat de professionalitat, preferentment, i al desenvolupament de competències per a l’ocupació. Les persones sense un nivell formatiu adequat per participar en accions formatives professionalitzadores, faran accions formatives per a l’ocupació de caràcter transversal, d’una durada d’entre 20 i 30 hores.

Les accions de coordinació van adreçades a facilitar, i dona suport, a la gestió tècnica i administrativa del programa. Les accions del programa seran executades a través del Servei Rubí Forma.

L’import de les subvencions corresponents a les línies PANP i COOR es destina amb fons de finançament FBEPAO del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquestes actuacions són subvencionades d’acord amb a distribució territorial de fons per a l’any 2017, per a la seva gestió per les comunitats autònomes acordada en la LXIV Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, incloent-hi les destinades al’execució del Programa d’Acció Conjunta per a la Millora de l’Atenció a les Persones Aturades de Llarga Durada.

Els contractes de la Línia PANP i COOR d’aquest projecte estan subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre, i l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

 

Els contractes de la Línia PRMI i DONA d’aquest projecte estan subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre, i l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.