Categoria: General

Ajuntament de Rubí. Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació. RUBÍ FORMA

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL TÈCNIC PER A PROGRAMES D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ, EN EL MARC DE PROGRAMES DE POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

L’òrgan de selecció, en atenció a les actuals circumstàncies derivades de l’aplicació de l’estat d’alarma per crisi sanitària, sense poder determinar la continuïtat d’aquesta convocatòria ni preveure’n els terminis, en atenció a la naturalesa i la finalitat de la mateixa i tenint en compte que actualment l’execució dels programes d’ocupació i les polítiques actives d’ocupació han quedat suspesos a l’espera de les resolucions normatives que es vagin adoptant, ha decidit donar per finalitzada la present convocatòria.

Es fa saber a les persones participants, així mateix, que quan sigui possible el retorn a la normalitat de la tramitació d’un procés d’aquestes característiques, s’informarà via web de Rubi Forma de la nova convocatòria que es pugui acordar.