Categoria: General

 

TREBALL ALS BARRIS 2020

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució de diferents programes en el marc del projecte Treball als barris (Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol; modificada per l’Ordre TSF/171/2020, de 7 d’octubre, i Resolució TSF/2902/2020, d’11 de novembre).

(foto: Ajuntament de Rubí – Cesar Font)

Els programes subvencionats són:

  1. Dispositiu d’inserció sociolaboral a “El Pinar”
  2. Programes d’experienciació laboral

Dispositiu d’inserció sociolaboral: Programa d’orientació i acompanyament individualitzat, que té com a objectiu donar resposta a les necessitats de cada persona participant en el seu procés de millora de l’ocupabilitat i inserció laboral. Es tracta d’una atenció amb un plantejament flexible i mesures ocupacionals diferents (informació del mercat laboral, orientació professional, motivació per a l’ocupació, anàlisi de l’ocupabilitat i les competències transversals, qualificació professional, pràctiques en empreses, derivació a altres recursos ocupacionals, acompanyament a la inserció, seguiment de la contractació…).

Aquest programa té una durada de deu mesos, finalitza al 31 d’octubre de 2021 i donarà atenció personalitzada a seixanta-cinc persones residents al barri del Pinar.

Programes d’experienciació laboral: L’objectiu del programa és la contractació laboral de persones en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat realitzant obres i serveis de caràcter general i temporal.

L’Ajuntament de Rubí ha rebut la concessió d’una subvenció per a l’execució d’un projecte de pla d’ocupació:

Projecte Nre. contractes Categories
Manteniment i millores d’espais, via, edificis i instal·lacions públiques del municipi 6 1 oficial paleta

1 peó paleta

2 peons pintors/ores

2 jardiners/eres

 

El total dels sis contractes es faran amb una jornada del 100 %, entre els mesos d’abril i setembre de 2021 (sis mesos).

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social-Servicio Público de Empleo Estatal”.

Per a més informació:
Rubí Forma

Edifici Rubí Forma
Rambleta de Joan Miró, s/n
08191 – Rubí

Tel. 935 813 900
Ajuntament de Rubí