Categoria: General

TREBALL ALS BARRIS 2018

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució de diferents programes en el marc del projecte Treball als barris (Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol i Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol).

Els programes subvencionats són:

1.- Dispositiu d’inserció sociolaboral El Pinar

2.- Programes d’experienciació laboral

 

Dispositiu d’inserció sociolaboral: programa d’orientació i acompanyament individualitzat, que té com a objectiu donar resposta a les necessitats de cada persona participant en el seu  procés de millora de l’ocupabilitat i la seva inserció laboral. Es tracta d’una atenció amb un plantejament flexible, amb mesures ocupacionals diferents (informació del mercat laboral, orientació professional, motivació per a l’ocupació, anàlisi de l’ocupabilitat i les competències transversals, qualificació professional, pràctiques en empreses, derivació a altres recursos ocupacionals, acompanyament a la inserció, seguiment de la contractació….).

Aquest programa té una durada de 12 mesos, finalitza al desembre del 2019.

 

Programes d’experienciació laboral: l’objectiu del programa és la contractació laboral de persones en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat realitzant obres i serveis de caràcter general i temporal.

L’Ajuntament de Rubí ha rebut la concessió d’una subvenció per a l’execució de dos projectes de plans d’ocupació:

Projecte

Nre. contractes
Suport a serveis municipals per al polimanteniment i rehabilitació d’espais verds, parcs, instal·lacions, equipaments i edificis públics 4
Suport al servei d’atenció domiciliària 2

El total dels sis contractes es realitzaran amb una jornada del 100%, entre els mesos de març i desembre de 2019.

Les accions del programa seran executades a través del Servei Rubí Forma.

Aquesta acció està cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i  pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal.

 

Per a més informació:
Rubí Forma
Edifici RUBÍ FORMA
Tel. 935 813 900
Rambleta de Joan Miró, s/n
08191 – RUBÍ
Ajuntament de Rubí