Categoria: General


 

 

 

PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-2020

Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a la realització del Programa Complementari de Millora de l’Ocupabilitat 2019-2020, d’acord amb el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 29 de novembre de 2018; anunci de la Diputació de Barcelona, Direcció de Serveis de Cooperació Local, BOPB 4 de desembre de 2018.

 

Aquests ajuts s’emmarquen en l’àmbit de prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social, previst a la clàusula 10 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

La finalitat del programa és millorar l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social.

El programa s’articula en dues línies de suport:

 

  1. Suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1)

La seva finalitat és donar suport als ens locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa.

a) Suport als plans locals d’ocupació.

b) Suport a la formació.

c) Ajuts a la contractació laboral.

 

  1. Suport a la millora de l’ocupabilitat per a petits municipis (línia 2)

De caràcter excepcional i adreçat a municipis de fins a 1.000 habitants.

L’Ajuntament de Rubí adreçarà l’ajut al desenvolupament de la modalitat a) suport als plans locals d’ocupació, que té per objecte fomentar la contractació directa de persones en situació d’atur per part de les administracions públiques locals.

Les persones destinatàries són aturades i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de risc d’exclusió social:

– Aturats de llarga durada de més de 45 anys en situació de vulnerabilitat.

– Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i persones que no hi poden accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.

– Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors.

– Joves majors de setze anys i menors de vint-i-cinc que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats d’ocupabilitat.

– Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.

– Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.

– Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.

Nombre contractes previstos:    13

Durada:            6 mesos

Calendari previst:       de maig a octubre de 2019