Categoria: General

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIO DE PERSONAL TÈCNIC gestor del PROGRAMA DE PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2019.

“La rehabilitació i estalvi energètic amb sistemes passius. Professió de futur”

 

Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte fer el procés de selecció, de personal tècnic per a programes, per proveir amb caràcter temporal la vacant de tècnic mitjà per a programa dins de l’escala d’administració general i grup de titulació A2 i adscrits a Rubí Forma per a la cobertura de la plaça de tècnic mitjà del programa de projectes innovadors i experimentals 2019 “La rehabilitació i estalvi energètic amb sistemes passius. Professió de futur”.

Aquesta convocatòria s’aprova de conformitat amb l’article 55 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, que estableix els principis rectors i els requisits generals d’accés a l’ocupació pública; el capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, quant a les normes que regeixen els sistemes de selecció, i els articles 94 a 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,en relació amb les situacions excepcionals que es puguin generar i per cobrir necessitats urgents i inajornables de personal tècnic.

Si voleu llegir el text complert de la convocatòria feu clic en aquest enllaç

PROCÉS DE d’INSCRIPCIÓ TANCAT.  FEU CLIC EN AQUEST ENLLAÇ PER ACCEDIR A LA LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS

PROCÉS DE SELECCIÓ FINALITZAT. FEU CLIC EN AQUEST ENLLAÇ PER ACCEDIR L’ACTA FINAL