Categoria: General

 

AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ANY 2021

Durant l’any 2021 es portarà a terme en vuit centres un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals, la convocatòria tancada 2021, per atendre 500 persones. La preinscripció estarà oberta des de l’11 de març fins al 26 de març de 2021.

Àmbits
S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits d’experiència professional i/o de formació no formal en algun d’aquests àmbits:
· Activitats auxiliars en floristeria: S’adreça a personal que treballa en operacions auxiliars de manteniment de les instal·lacions, realitza treballs auxiliars en la elaboració de composició en flors i plantes, rebre i condicionar matèries primeres i material de floristeria maquinària, equips i eines de floristeria i que atén i presta serveis al públic en floristeria.
· Activitats auxiliars en comerç: S’adreça a personal que realitza activitats auxiliars de comerç, preparant comandes de forma eficaç i eficient, realitza operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda, manipula i trasllada productes a la superfície comercial i en el repartiment de proximitat, utilitzant transpalets i carretons de mà.
· Gestió i control de l’aprovisionament: S’adreça a personal que realitza el seguiment i control del programa d’aprovisionament, i que col·labora en l’elaboració del pal d’aprovisionament i en la optimització de la cadena logística amb els criteris establerts per la organització.
· Instal·lació i moblament: S’adreça a personal que treballa en la instal·lació d’elements de fusteria, prenent dades i fent dades i fent càlculs per a la instal·lació d’elements de fusteria, efectuant instal·lacions de portes i finestres de fusta i de revestiments de fusta i similars, que prepara màquines i equips de taller que poden ser també industrialitzats i mecanitzar fusters i derivats.
· Operacions auxiliars d’administració i tractament de dades i documents: S’adreça a personal que treballa en operacions auxiliars realitzant i integrant operacions de suport administratiu bàsic i auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic, operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació, introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat qualitat i eficiència, transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’organització.
· Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics: S’adreça a personal que treballa en operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, realitzant operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics, muntatge d’equips microinformàtics i amb tecnologies de la informació i de la comunicació.

· Química industrial: S’adreça a personal que treballa en la gestió i control de planta química, organitzant les operacions de la planta química, coordinant els processos químics i d’instal·lacions d’energia i auxiliars, supervisant els sistemes de control bàsic i els de control avançat i ¡optimització, el compliment d eles normes de seguretat ambientals i de procés químic i verificant el condicionament d’instal·lacions de procés químic, d’energia i auxiliars.
· Serveis auxiliars de perruqueria: S’adreça a personal auxiliar que prepara els equips i renta i condiciona el cabell i cuir cabellut, que realitza muntatges per als canvis de forma temporals i permanents

 

Àmbits Places
Activitats auxiliars en floristeria 60
Activitats auxiliars de comerç 60
Gestió i control de l’aprovisionament 40
Instal·lació i moblament 40
Operacions auxiliars d’administració i tractament de dades i documents 100
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics 100
Química industrial 40
Serveis auxiliars de perruqueria 60
Total 500

Taula 1 Àmbits

Tota la informació la trobareu disponible a la web Acredita’t

Preinscripció

La preinscripció es tramita a la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible a través de la web Acreditat.

a) Les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud de preinscripció, de l’11 de gener fins el 26 de març de 2021. Les persones candidates han d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció telemàtica entre l’11 i el 26 de març de 2021, ambdós inclosos, la documentació justificativa de les dades al·legades a la sol·licitud telemàtica.

Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.

Les persones candidates declaren, a la sol·licitud, que tots els documents que s’aportin durant el procediment, en el cas de ser admesos, són còpies idèntiques dels documents originals i que les dades contingudes són certes.

b) Cada persona pot presentar la preinscripció només per a un àmbit, els quals es detallen a l’annex 2. La presentació de la preinscripció per més d’un àmbit, comporta l’anul·lació de totes les sol·licituds presentades per la mateixa persona.

c) En formalitzar la preinscripció, les persones candidates obtenen el seu codi de sol·licitud. Aquest codi permet identificar-se per fer.

La participació en aquest procediment implica l’autorització de la persona candidata a les administracions convocants perquè li trametin informacions relatives al procediment pels canals indicats a la sol·licitud.

La falsedat en les dades aportades, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria.

Requisits de participació.

Per ser admeses en el procediment convocat, les persones candidates han de posseir, a 11 de març de 2021, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d’una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració, o haver presentat la sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.

b) Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2 i 3.

c) En els 10 últims anys anteriors a l’11 de març de 2021, tenir experiència laboral i/o formació no formal relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar:

 • c1) Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.
 • c2) Per unitats de competència de nivells 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total.
 • c3) Haver fet formació no formal. A continuació es detallen les hores de formació mínima per a cada àmbit.

Hores de formació no formal que s’han d’haver fet com a mínim per a cada àmbit (en cas de justificar la formació i no l’experiència laboral)

Àmbit Hores mínimes de formació a justificar
Instal·lació i moblament 90
Activitats auxiliars de floristeria 60
Activitats auxiliars de comerç 60
Gestió i control de l’aprovisionament 90
Serveis auxiliars de perruqueria 60
Química industrial 90
Operacions auxiliars d’administració i tractament de dades i documents 90
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics 90

Taula 2 Hores mínimes de formació per àmbits

Tot i disposar dels requisits, no poden participar en la convocatòria les persones que ja tenen acreditades les unitats de competència a les que es volen presentar o disposen d’un títol d’ensenyaments professionals o d’un certificat de professionalitat que les conté.

Tampoc poden participar aquelles persones que estiguin inscrites, per a les mateixes qualificacions professionals, a altres convocatòries d’avaluació i acreditació de competències professionals que encara no hagin finalitzat.

Documentació justificativa

Documentació justificativa de l’experiència laboral:

a) Per a treballadors o treballadores assalariats:

  1. El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat on estigui afiliada la persona candidata, on ha de constar l’empresa, grup de cotització i el període de contractació, i
  2. Contracte de treball o certificació de l’empresa on han adquirit l’experiència laboral, en la qual han de constar específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en què s’ha realitzat l’activitat.

b) Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:

   1. El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta de la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i
   2. Una declaració responsable amb la descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en què s’ha
   3. Document d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

c) Per a cuidadors i cuidadores no professionals:

  1. Original i còpia de la resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. Segons si s’ha rebut o no la prestació econòmica (es poden donar les dues situacions), també s’ha d’aportar:

i. Si s’ha rebut la prestació econòmica i s’ha cotitzat a la Seguretat Social (fins a finals de 2012): Original i còpia del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueu afiliat, on consti l’empresa, el grup de cotització, i el període de contractació.

ii. Si no s’ha rebut la prestació econòmica i no s’ha cotitzat a la Seguretat Social (a partir de l’any 2013): Original i còpia d’una declaració responsable que contingui almenys el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l’activitat que s’ha exercit relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar, l’interval de temps i les hores totals

d) Per a becaris o becàries que cotitzen a la Seguretat Social (Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre):

  1. El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral) i
  2. Certificació de l’organització on s’ha realitzat la beca en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a

e) Per a becaris o becàries que no han cotitzat a la seguretat social (abans de l’entrada en vigor del Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre):

 • Certificació de l’organització on s’ha realitzat la beca en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a aquestes.

f) Per a treballadors o treballadores que han prestat servei de manera voluntària:

 • Certificació de l’organització on s’ha prestat l’assistència en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a aquestes.

Documentació justificativa de la formació no formal:

La documentació justificativa de les competències professionals adquirides a través de vies no formals de formació es fa mitjançant el certificat del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació relacionada amb la o les unitats de competència que es pretenen acreditar, on ha de constar el nom de la persona interessada, el contingut, les hores i la data de realització de la formació.

Prova admesa en dret

Les persones majors de 25 anys que, tot i reunir els requisits d’experiència laboral o de formació no formal, no puguin justificar-los totalment amb la documentació requerida en els apartats anteriors, poden complementar-la amb una prova admesa en dret, que pot ser sotmesa a consideració per tal de valorar la conveniència d’admetre-la com a document justificatiu de la preinscripció.

Aquesta prova no pot servir com a justificació única, només pot complementar la documentació oficial mínima corresponent.

Justificació mínima de l’experiència laboral:

a) Els treballadors i treballadores assalariats i/o autònoms: han de presentar l’Informe de Vida Laboral.

b) Els treballadors o treballadores que hagin prestat serveis com a voluntaris o becaris que no hagin cotitzat a la Seguretat Social han de presentar una certificació de l’entitat que inclogui els dies treballats.

Justificació mínima de la formació no formal:

S’ha de presentar un certificat de formació que inclogui el títol de l’activitat, l’entitat i l’any de formació.

Criteris d’ordenació de les sol·licituds

a) Les preinscripcions s’ordenen segons les dades que han al·legat les persones aspirants a la sol·licitud de preinscripció telemàtica: dies treballats, dies prestant servei com a voluntari o becari i/o hores de formació, per àmbits, seguint els blocs i subblocs de prioritat següents:

Bloc 1. Persones que hagin acreditat, almenys, una unitat de competència, per la participació en convocatòries anteriors del procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació a Catalunya.

Bloc 2. Persones que estiguin domiciliades a Catalunya, o que treballin a Catalunya. Aquest bloc de prioritat s’ordena, successivament, en dos subblocs:

Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen (assalariades o autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre de dies treballats. Segon: persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques relacionades amb l’àmbit al qual es preinscriuen, ordenades de manera decreixent pel nombre de dies que s’hagin prestat serveis.

Tercer. Persones que justifiquin formació no formal relacionada amb l’àmbit al què es preinscriuen. S’ordenen de manera decreixent pel nombre d’hores de formació no formal. Bloc 3. Persones que no estiguin domiciliades ni treballin a Catalunya.

Aquest bloc de prioritat s’ordena, successivament, en dos subblocs:

Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen (assalariades o autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre de dies treballats.

Segon: Persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques relacionades amb l’àmbit al qual es preinscriuen, ordenades de manera decreixent pel nombre de dies que s’hagin prestat serveis.

Tercer. Persones que justifiquin formació no formal relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen. S’ordenen de manera decreixent pel nombre d’hores de formació no formal.

Bloc 4. Persones majors de 25 anys que, tot i tenir els requisits d’experiència laboral i formativa, no els poden justificar mitjançant la documentació prevista a la base 6.2.

b) En cas d’empat en un bloc o en un subbloc, les sol·licituds s’ordenen per edat de manera decreixent d’acord amb la data de naixement.

c) Als efectes de l’ordenació, es computen els dies treballats i les hores de formació no formal cursades fins a l’11 de març de 2021.

Criteris per a l’assignació de centre

L’assignació del centre s’efectuarà, successivament, d’acord amb:

a) L’àmbit escollit.

b) L’ordenació dels candidats derivada dels blocs de prioritat

c) El centre prioritzat.