30 Plus, Inserció de persones desocupades de 30 anys i més

És un programa que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur que tinguin 30 anys i més i que estiguin empadronades a Rubí, i proporcionar-los, entre altres recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

De totes les persones participants en el programa, un mínim del 25 % del total han de pertànyer al col·lectiu de persones aturades de llarga durada (estar en situació de desocupació un mínim de 12 mesos durant els darrers 18 mesos) i un mínim del 60 % han de pertànyer al col·lectiu de desocupats més grans de 45 anys.

Beneficis per a les empreses

Les empreses interessades i que compleixin els requisits podran beneficiar-se d’una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI): 1.260 mes per jornada completa per als mesos de durada del contracte (6 mesos com a mínim i fins a un màxim de 9).

Aquestes quanties correspondran a una jornada completa, i en cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional de la jornada (mínim mitja jornada).

 

A més, les empreses també obtindran els beneficis següents:

 • Formació dels participants, especialitzada i adaptada a les necessitats del treball, a càrrec del programa (entre 20 i 100 h).
 • Assessorament en la formalització dels contractes, i intermediació i preselecció de candidatures en funció del lloc de treball, tot i que la selecció final serà a càrrec de l’empresa.
 • Assessorament en la tramitació de les sol·licituds i justificacions de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Assistència tècnica, i seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa.
 • La subvenció per als contractes és compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per a cadascuna de les modalitats.

 

Requisits per a les empreses:

 • Complir la LISMI, les obligacions tributàries i la Llei de política lingüística, així com les obligacions i els requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat.
 • Complir la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats, i l’obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual.
 • Signar un conveni de col·laboració amb Rubí Forma per a la implementació del programa 30 Plus.
 • No haver acomiadat cap treballador en els darrers tres mesos per acomiadament improcedent o nul de la mateixa categoria laboral per a la qual es vol contractar.
 • Presentar la sol·licitud de subvenció i la documentació requerida en el termini establert i segons el model normalitzat.
 • Assignar un tutor/a d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball. Rubí Forma hi destinarà una tècnica de referència.
 • Subscriure els contractes subvencionats de 9 mesos com a màxim l’1 de gener de 2024 i per a contractes de 6 mesos, l’1 d’abril de 2024, inclòs.

 

Per a més informació:

Núria Jurado / Veronica Casado
njc@ajrubi.cat / vcpa@ajrubi.cat

Tel. 935 813 900